امروز : سه شنبه, 05 بهمن 1395
جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

منتشرشده در سنجش از دور
جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

منتشرشده در سنجش از دور
جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

منتشرشده در سنجش از دور
جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

منتشرشده در سنجش از دور
جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

منتشرشده در سنجش از دور
جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

منتشرشده در سنجش از دور
جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

منتشرشده در سنجش از دور
جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

منتشرشده در سنجش از دور
جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

منتشرشده در سنجش از دور
جمعه, 04 مرداد 1392 ساعت 23:22

معرفی نرم افزار ENVI

آشنایی با نرم افزار ENVI

 پیشرفت تکنولوژی در زمینه ابزارهای اخذ داده های سنجش از دور، حجم وسیعی از داده ها را با تنوع و گستره وسیعی از کاربردها، برای محققین و کاربران فراهم آورده است. همراه شدن پیشرفت تکنولوژی و نیز پیشرفت های علمی صورت گرفته در زمینه سنجش از دور، باعث پیچیده تر شدن و افزایش حجم پردازش ها گشته است. با توجه به این پیچیدگیها، استفاده از نرم افزارهای تخصصی در این زمینه، اجتناب ناپذیر است. نرم افزارهای متعددی در این زمینه ارائه شده اند که از آن جمله می توان به نرم افزارهای ERMapper، ERDAS، Idrisi، PCI Geomatica و ENVI اشاره کرد. هر کدام از این نرم افزارها، مزایای خاص خود را دارا می باشند. با توجه به گستردگی و قابلیت های جامع نرم افزار ENVI در اغلب جنبه های سنجش از دور، در ادامه به معرفی کلی این نرم افزار پرداخته می شود (تصویر 1).

 

تصویر 1) نرم افزار ENVI 4.5

منتشرشده در سنجش از دور
صفحه 1 از 2

آمار بازدیدکنندگان سایت

490429
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
986
813
3396
77155
42749
47681
490429
آی‌پی شما: 54.147.253.45
امروز: سه شنبه، 05 بهمن 1395 - ساعت: 17:11:14

طراحی شده توسط گروه ژئوبوک 2015-2013 ، تمامی حقوق مطالب متعلق به وبسایت ژئوبوک می باشد.

تماس با ما: